Osvetlenie a elektromontáže

Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy/zmluvy o dielo uzatvorené medzi spoločnosťou Led and Light, s.r.o. ako predávajúcim (zhotoviteľom) a zákazníkom ako kupujúcim (objednávateľom), predmetom ktorých je dodávka tovaru alebo služieb (ďalej len „tovar“).

1. Záručné podmienky a reklamácie

 1. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim (objednávateľom). Kúpna zmluva/Zmluva o dielo slúži ako záručný list.
 2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené bežným používaním. Kratšia životnosť výrobku sa v takomto prípade nedá považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.
 3. Záručná doba 24 mesiacov je určená iba pre fyzické osoby - spotrebiteľov, ktorí nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Nároky z vád tovaru sa pre podnikateľov spravujú Obchodným zákonníkom.
 4. V prípade, že kupujúci (objednávateľ) objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním alebo nevhodnou inštaláciou, ale chybou samotného tovaru, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.
 5. Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar, doručí ho vo vyhovujúcom prepravnom obale, do sídla predávajúceho spoločne s kópiou kúpnej zmluvy a popisom vady resp. problému tovaru. Pokiaľ chce objednávateľ reklamovať tovar, ktorý bol namontovaný (inštalovaný) zhotoviteľom, zašle do sídla predávajúceho písomnú reklamáciu spoločne s kópiou zmluvy o dielo a popisom vady resp. problému tovaru.
 6. Predávajúci (zhotoviteľ) posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho (objednávateľa) telefonicky alôebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude kupujúci (objednávateľ) vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru alebo mu bude doručený na adresu uvedenú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo. V prípade uznanej reklamácie, platí poštovné predávajúci (zhotoviteľ).
 7. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona č.250/2007 Z.z. tridsaťdňová.

2. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci (objednávateľ) je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak predávajúci (zhotoviteľ) podstatne poruší zmluvné podmienky dodania a ani napriek písomnej výzve a poskytnutí 15 dňovej lehoty nevykoná nápravu.
 2. V prípade podomového alebo zásielkového predaja má fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, právo podľa z.č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo. V ostatných prípadoch resp. ostatné osoby nemajú právo odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tohto bodu t.j. neoprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo sa kupujúci (objednávateľ) zaväzuje zaplatiť predávajúcemu (zhotoviteľovi) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny tovaru, ktorý mal byť predmetom dodávky.
 3. Pokiaľ už kupujúci (objednávateľ) tovar prebral, zašle tovar späť na adresu predávajúceho (zhotoviteľa), ktorý bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
 4. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu (zhotoviteľovi) v inom ako neporušenom stave, je kupujúci (objednávateľ) povinný nahradiť všetky náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru a pod.).
 5. Predávajúci (zhotoviteľ) je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu (objednávateľovi) vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť a to najneskôr do 30 dní od vrátenia tovaru.

3. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Predávajúci (zhotoviteľ) zostáva vlastníkom tovaru až do zaplatenia celej jeho kúpnej ceny. Až úplným zaplatením kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo k predanému tovaru na kupujúceho (objednávateľa). Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny sú zo zákona absolútne neplatné všetky dispozície kupujúceho (objednávateľa) s tovarom (predaj, darovanie, výmena, danie do zálohu a pod.). Kupujúci (objednávateľ) nesmie na tovare prevádzať akékoľvek úpravy.
 2. V prípade nezaplatenia celej kúpnej ceny tovaru je predávajúci (zhotoviteľ) oprávnený vstúpiť na pozemok alebo do priestorov kupujúceho (objednávateľa) a odobrať alebo odmontovať dodaný tovar. V takomto prípade bude predávajúci (zhotoviteľ) oprávnený účtovať kupujúcemu (objednávateľovi) zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny tovaru, ktorý bol predmetom dodávky.

4. Platobné podmienky, Úroky z omeškania

 1. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve/zmluve o dielo dohodnutá iná splatnosť faktúr, faktúry sú splatné do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade dohodnutia zálohy sú zálohové faktúry splatné do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo.
 2. Pre prípad omeškania kupujúceho (objednávateľa) so zaplatením kúpnej ceny alebo iného finančného plnenia budú predávajúcim (zhotoviteľom) účtované kupujúcemu (objednávateľovi) úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

5. Ostané dojednania

 1. Kupujúci (objednávateľ) sa zaväzuje, že kúpnu cenu za tovar zaplatí riadne a včas.
 2. Podpisom kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo kupujúci (objednávateľ) potvrdzuje, že bol riadne a v celom dosahu poučený o obsluhe tovaru a o jeho vlastnostiach.
 3. Kupujúci (objednávateľ) výslovne súhlasí s tým, že predávajúci (zhotoviteľ) je oprávnený spracovávať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov osobné údaje kupujúceho (objednávateľa), súčasne rodné číslo, a to pre účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou predávajúceho (zhotoviteľa). Kupujúci (objednávateľ) udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu trvania kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo, a ďalej na dobu neurčitú až do odvolania súhlasu.
 4. Kupujúci (objednávateľ) prehlasuje, že bol informovaný o svojich právach podľa § 10 a násl. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä bol poučený o účele spracovania osobných údajov, dobrovoľnosti poskytnutia údajov, o možnosti požiadať predávajúceho o prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
 5. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa týchto obchodných podmienok sú účtované predávajúcim (zhotoviteľom) bez ohľadu na zavinenie kupujúceho (objednávateľa) a existenciu či výšky škody predávajúceho (zhotoviteľa). Zaplatením úroku z omeškania a zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho (zhotoviteľa) na náhradu škody.

6. Rozhodcovská doložka

Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo vrátane týchto obchodných podmienok a to vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.